ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Moi Estelle

Europasingel 40

2661BW Bergschenhoek

Telefoon: +31 6 52 58 33 56 (dagelijks tijdens kantooruren bereikbaar) 

E-mailadres: contact@moi-estelle.com

BTW-identificatienummer: NL212676490B01

KvK-nummer: 59062533

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Moi Estelle  gedaan via www.moi-estelle.com  en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Moi Estelle en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, word de consument gewezen op de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk via een link op de homepage van www.moi-estelle.com
 3. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Moi Estelle aangepast worden, echter nooit met terugwerkende kracht.
 4. Eventuele afwijkingen van de algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

 Artikel 3 - Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
 2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten, in het bijzonder ten aanzien van de prijzen in het aanbod binden Moi Estelle niet.
 3. Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen
 • de kosten voor verzending
 • wanneer van toepassing een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van bestelling door de consument van het product en het voldoen aan de daarbij gestelde directe betaling.
 2. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Moi Estelle langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Moi Estelle is gehouden om zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren.
 4. Moi Estelle  zal bij de bevestiging zoals genoemd in artikel 4.2. de volgende informatie meesturen:
 • de prijs inclusief belastingen
 • de kosten voor verzending
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer

Artikel 5 - Betaling

 1. Betaling dient te geschieden ten tijde van de bevestiging van de aankoop via elektronische weg.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Moi Estelle te melden. Moi Estelle verplicht zich niet om bestellingen te leveren op basis van foutieve informatie door de consument verstrekt.
 3. Moi Estelle blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
 4. Als de consument in gebreke blijft en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, kan Moi Estelle naast vordering van het verschuldigde bedrag niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke  kosten, hierbij inbegrepen incassokosten, die Moi Estelle moet maken ter verkrijging van haar vordering.

Artikel 6 - Levering en uitvoering

 1. Moi Estelle zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Moi Estelle gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling van de consument daarvoor door haar is ontvangen.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 4. Moi Estelle zal  geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
 5. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 6. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Moi Estelle het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Moi Estelle tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Moi Estelle bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Mislukt de levering door toedoen van de consument, bijvoorbeeld wanneer de producten bij levering niet worden aangenomen of worden geweigerd, dan komen de kosten voor eventuele opslag of hernieuwde verzending voor rekening van de consument.

Artikel 7 – Retourneren (herroepingsrecht) of ruilen

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan  Moi Estelle bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Na de mogelijke ontbinding gedurende de eerste 7 dagen na de aankoop van het product dient de consument het product per ommegaande te retourneren aan Moi Estelle maar in ieder geval binnen 7 dagen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van  zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de Moi Estelle  verstrekte instructies. In het bijzonder geldt dat het product niet mag zijn gedragen en dat de seal tag en de kaartjes die aan het product gehecht zijn niet zijn verwijderd.
 4. Moi Estelle  verplicht zich niet tot het terugnemen van beschadigde of gebruikte producten. Als de seal tag die aan het product gehecht was is verwijderd, mag Moi Estelle aannemen dat het product is gebruikt.
 5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroeping recht komen de kosten van terugzending voor rekening van de consument.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de consument tot het moment van retourbezorging aan Moi Estelle.
 7. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Moi Estelle  dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 8. Dit artikel is ook van toepassing op het ruilen van producten.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Moi Estelle  kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Moi Estelle  dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de  overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Artikel 9 – Conformiteit en  Garanties

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 10 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Moi Estelle nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Deze klacht kan worden ingediend  via  onze klantenservice per e-mail.
 2. Bij Moi Estelle ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11 – Gegevens

 1. De consument dient er zorg voor te dragen dat zijn gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de consument dat hij wettelijk bevoegd is op enige wijze  gebruik te maken van de website.
 2. Moi Estelle  garandeert dat de gegevens van de consument met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw  voorafgaande toestemming.
 3. Moi Estelle  zal de consumentgegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met de consument heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen.  Daarnaast kan het e-mailadres van de consument worden gebruikt om de consument op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor de consument aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij de consument daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 1. indien door Moi Estelle  geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Moi Estelle jegens de consument beperkt tot hetgeen in artikel 10 (garanties) is geregeld.
 2. Moi Estelle sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit onder andere:
 • Het niet of te laat leveren van producten door Moi Estelle
 • De onmogelijkheid de website te gebruiken voor de consument
 • Het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist onvolledig of niet actueel is
 • Het onrechtmatig gebruik van de systemen van de website door een derde.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Moi Estelle is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. In gevolge van artikel 12 is Moi Estelle niet verplicht tot schadevergoeding.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website van Moi Estelle  waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software,  merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Moi Estelle haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Moi Estelle niet gelieerd is.
 2. Het is niet toegestaan (delen van) de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


  Garantie

  Garantie
  Moi Estelle geeft 1 maand garantie vanaf de datum vermeld op de factuur. Met uitzondering van:

  • Natuurlijke slijtage en verkleuring na verloop van tijd of intensief gebruik.
  • Beschadigingen of verkleuringen die zijn ontstaan door verkeerd gebruik.
  • Sieraden die zijn beschadigd door een val.
  • Verkleuring aan de sieraden ontstaan door haarspray, parfum en cosmetica.
  • Metaal dat verkleurd is door contact met water.
  • Metaal dat verkleurd is door de PH waarde van de huid.
   
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »